Biografije laureta

BIOGRAFIJE LAURETA ZASLUŽNIH ZA RAZVOJ TARIKATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Šejh-u-l meša‘ih
Šejh  Fejzullah ef. Hadžibajrić

Rođen je 12. januara 1913. godine u Sarajevu. Na Ahiret je preselio 21. aprila 1990. godine, a dva dana poslije, uoči Lejletu-l-kadra klanjana mu je dženaza i obavljen ukop u mezarju Faletići, u Sarajevu.

Bio je muderris, alim, šejh, vaiz,  imam, mesnevihan, pisac, pjesnik i prevodilac sa tri orijentalna jezika, a prije svega istinski Allahov rob i prijatelj. Bio je prvi predsjednik Tarikatskog centra BiH u periodu od 1977. do 1990. godine.

Za šejha kaderijskog tarikata, od strane sejjida šejha Muhjiddina  el-Ensarije Berzendžije, proglašen je  9. avgusta 1965. u Istanbulu, u tekiji Ajni Ali-baba na Kasumpaši, a 1969. u Bagdadu, od sejjida šejha Jusufa Gejlanije.

Dužnost šejha Hadži Sinanove tekije u Sarajevu obavljao je od 1978. U šejha  rifaijskog, nakšibendijskog, mevlevijskog, bedevijskog i šazilijskog tarikata promovisali su ga šejhovi ovih tarikata u Istanbulu, Konji, Meki i Tanti.

Bio je idejni začetnik Tarikatskog centra u BiH. Najzaslužniji je za formiranje i profilisanje Tarikatskog centra, za obnovu tarikata na našim prostorima te za legalizaciju njegovog rada i vraćanje u sastav Islamske zajednice BiH. Pokrenuo je glasilo Tarikatskog centra BiH „Šebi arus“ i bio prvi urednik.

Predsjednik Starješinstva IZ

Prof. dr.  Ahmed  ef.  Smajlović

Rođen je 17. juna 1938. godine u mjestu Tokoljaci, općina Srebrenica. Na Ahiret je preselio 11. avgusta 1988. godine u Sarajevu.

Godine 1960. završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, a 1962. se upisao na Univerzitet El-Azhar u Kairu gdje završava studij arapskog jezika i književnosti.

Na istom Univerzitetu, magistrirao je 1970.  a 1974. godine je odbranio doktorsku disertaciju i postao prvi doktor nauka u Islamskoj zajednici SFRJ.

Bio je utemeljitelj i profesor Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu, reformator više institucija islamske zajednice, urednik naših najznačajnijih listova i časopisa, istinski alim, vaiz, daija, pisac i prevodilac  te veoma ugledan čovjek.

Dr. Smajlović je, od 1975. do 1985. godine, obavljao dužnost predsjednika Starješinstva IZ za BiH, Hrvatsku i Sloveniju. Tada uočava da je pitanje tarikata u Islamskoj zajednici neriješeno i da je nepravedno zabranjen rad tekija, te pokreće inicijativu za rješavanje statusa tarikata.

U saradnji sa najvišim predstavnicima IZ, organizuje sastanak sa nosiocima tarikata u BiH 30. maja 1977. godine, na kojem je formiran Tarikatski centar BiH. Dao je veliki doprinos u obnovi tekija u BiH i njihovu legalizaciju u okvirima IZ BiH.

Šejh  Abdullah  ef.  Fočak

 

Rođen je 1.01.1933. godine u Sarajevu. Na Ahiret je preselio 9. marta 1991., u 57. godini života. Ukopan je u mezaristan u Vukeljićima, neposredno uz turbe šejh Husein-babe Zukića.

Hadži šejh Abdullah ef. Fočak je u ranoj mladosti primio tarikat od šejha Abdullatifa ef. Hadžimejlića, a kasnije se veže za njegovog sina šejha Behauddina ef. Hadžimejlića.

Početkom sedamdesetih, šejh Hadžimejlić mu daje izun za obavljanje zikra po nakšibendijskom usulu, koji je obavljao u tekiji Nadmlini u Sarajevu, koja je zaslugom šejha Abdullaha otvorena 1978. godine.

U tekiji u Visokom je 3. 12. 1983. proglašen za šejha nakšibendijskog tarikata.

Godine 1980. šejh Abdullah odlazi u Konju gdje sreće prvake mevlevijskog tarikata. Od njih prima teberuken tarikat i dobiva izun za vođenje zikra po mevlevijskom usulu, koji se obavljao od 1981. godine u nakšibendijskoj tekiji Nadmlini u Sarajevu. Bio je bio jedan od rijetkih učača Bedrije u Sarajevu.

Od 1970., zajedno sa šejhom Fejzullahom  pokreće proces vraćanja tarikata pod okrilje IVZ-e, a 1975. je postavljen za sekretara Povjereništva za BiH Saveza islamskih derviških redova Jugoslavije. Na historijskom sastanku predstavnika IZ BiH i tarikata u BiH održanom 30. maja 1977. godine, na kojem je osnovan Tarikatski centar, dobio je odgovorno mjesto sekretara Tarikatskog centra. Zajedno sa šejhom Fejzullahom je pripremao i vodio akademiju Šebi Arus i uređivao Glasilo Tarikatskog centra.

Šejh-u-l meša‘ih
Šejh  Behauddin  ef. Hadžimejlić

Rođen je u Vukeljićima – općina Fojnica, 1920. godine, kao najstariji sin šejh Abdullatifa. Na Ahiret je preselio 18. 12. 1996. godine. Ukopan je u turbetu svoga djeda šejh Hasan Babe.

Hadži šejh Behauddin ef. je prve naobrazbe završio pred svojim ocem, a nakon toga školovanje nastavlja u Travniku, u Elči Ibrahim-pašinoj medresi.

Po završetku medrese, 1938. godine, službovao je kao imam do odlaska u penziju.

Dužnost presjednik Tarikatskog centra BiH je obavljao u periodu od 1990. do 1996. godine.

Neumorno je radio na izgradnji i obnovi raznih vjerskih objekata, kao i lokalne infrastrukture. Šejh Behauddin obnavlja i proširuje tekiju u Vukeljićima 1957. godine te obnavlja mnoge ranije zatvorene tekije i učestvuje u otvaranju novih u Sarajevu, Jajcu, Foči, Malom Zvorniku i Tuzli.

Šejh Behauddin postavljen je za postnišina u tekiji u Vukeljićima, 1961 godine. Hilafetnamu za šejha nakšibendijskog tarikata je dobio od svog oca i amidže šejh hafiz Musa Kjazima. U Mesdžidu-l-Kudusu se 1964. upoznao sa šejhom Jusufom Buharijom. U Istanbulu 1969. u Ajni Ali Baba tekiji, dobija hilafet od šejh Muhidin Ensarije za rufaiski i kaderijski tarikat.

Učestvuje u formiranju Saveza islamskih derviških redova, kao i u formiranju Tarikatskog centra 1977. godine. Učestvuje u radu komisija za obavljanje zikrova te u savjetima za formiranje i rad tekija i derviša.

Šejh-u-l meša‘ih
Šejh  Mes‘ud  ef. Hadžimejlić

Rođen je 5. maja 1937. godine u Vukeljićima – Fojnica, u šejhovskoj porodici kao sin veoma cijenjenog i uglednog alima, šejha i hafiza Muse Kjazima. Svome Gospodaru se vratio 8. februara 2009., u  72 godini života. Ukopan je u Vukeljićima.

Hadži šejh Mes'ud  ef. je znanje sticao u prvoj privatnoj medresi u Vukeljićima kod svoga oca, što je potvrdio je na državnim ispitima i stekao zvanje imama, muallima i hatiba. Školovanje je nastavio u Visokom, pred amidžom, šejh Refik ef. Hadžimejlić koji mu je dao vekiletnamu.  Od 1967. do 1974., u Siriji stiče znanje kod šejha Bedruddin Abidina koji mu daje idžazetnamu za šejha nakšibendijskog tarikata.

Obavljao je dužnost predsjednika TC BiH  u periodu od 1997. do 2009 godine.

Hilafetnamu za šejha rifaijskog tarikata je dobio 1989. od šejha Džemaluddina er Rifai iz Prizrena, a 2001. postaje teberruken šejh mevlevijskog tarikata. Svoj život je posvetio vjerskom i duhovnom obrazovanju mnogih naraštaja. Inicirao je obnavljanje porušenih džamija, turbeta i tekija i lično učestvovao u projektima obnove u mnogim mjestima.

Učestvovao je u obnavljanju mnogih dovišta. Nesebično se zalagao i učestvovao u svim aktivnostima IZ BiH i TC BiH čemu svjedoči bezbroj zahvalnica i priznanja.

Šejh Mes'ud je izgradio prvi privatni porodični muzej u Vukeljićima, kao i kompleks u Kaćunima koji obuhvata: tekiju “Mesudija”, Polikliniku “Hadžimejlić”, musafirhanu i biblioteku.  Pokrenuo je časopis za kulturu, historiju, umjetnost i tesawuf “Kelamu'l Šifa”.

Reisu-l-ulema IZ BiH
dr. Husein-ef. Kavazović

Rođen je 3. jula 1964. godine u Jelovče Selu, općina Gradačac.

Gazi Husrev-begovu medresu je završio u Sarajevu 1983. godine. Diplomirao je na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu na Fakultetu za šerijatske znanosti, 1990. godine. Magistarski rad je odbranio na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu iz područja šerijatskog prava, 2012. Na istom fakultetu Husein ef. Kavazović postaje doktor islamskih nauka 2017. U strukturama Islamske zajednice u BiH je obavljao više dužnosti.

Radio je kao imam, hatib i muallim. Obavljao je funkciju tuzlanskog muftije i bio član Vijeća za fetve u BiH.

Neprestano je radio i nesebično davao svoj doprinos u različitim projektima koji su bili značajni za širu društvenu zajednicu.

Kao reisu-l-ulema, Husein ef. Kavazović nastavio je praksu svoga prethodnika u održavanju čvrstih veza između Islamske zajednice u BiH i Tarikatskog centra BiH. Podržava i aktivno učestvuje u realizaciji aktivnosti Tarikatskog centra, sa čijim predstavnicima predano radi na očuvanju bosanskohercegovačke tradicije.

Šejh-u-l meša'ih
Šejh Sirrija ef. Hadžimejlić

Rođen je 1.02.1942. godine u Radinovićima kod Visokog. Odrastajući uz svog oca šejha Refik ef. Hadžimejlića, sticao je i usvojio znanja iz islamskih znanosti. U Damasku je diplomirao na Višoj šerijatskoj medresi Furkan 1972. godine. Hadži šejh Sirrija ef. je svoj radni vijek dug 37 godina proveo kao imam, hatib i muallim radeći u različitim mjestima.

Izgradio je nekoliko džamija i mekteba. Po odlasku u penziju 1997. godine sagradio je tekiju u svom rodnom mjestu gdje je nastavio sa svojim vjersko-obrazovnim aktivnostima.

Šejh Sirrija je od svog šejha Sejjida Muhammeda Bedruddin Abidina dobio 1976. godine u Damasku hilafetnamu za šejha nakšibendijskog tarikata. U Halepu mu je 1985. šejh Abdulhalik bin Abdulbasit ebu Nasri dodijelio i drugu hilafetnamu za nakšibendijski tarikat.

Šejh Sirrija Hadžimejlić je aktuelni šejhu-l-meša'ih. Tu dužnost obavlja od 2009. godine. Ustrajno i dostojno predstavlja Tarikatski centar Bosne i Hercegovine na svim značajnim vjerskim manifestacijama u zemlji i inostranstvu. Neumorno i nesebično se zalaže za ravnopravnu zastupljenost Tarikatskog centra BiH u okviru svih nivoa Islamske zajednice BiH i međusobnu saradnju.